تو بلاگفا پروفایل داشتم چون خودش میپرسید تو ام قشنگ جواب میدادی

هنوز هم این مشکلُ دارم که تا یکی سر بحثُ باز نکنه من نمیتونم اون طور که باید حرفی بزنم

اینجا توییُ یه صفحه پروفایل که نمیدونی دقیقا باید چه چیزیو از خودت توش بنویسی..

یه سال و بیشتره که تو بیانم و تازه دارم این صفحه"پروفایل" رو میسازم اون هم صرفا جهت اینکه یه پروفایل داشته باشیم دیگه - _ -

ممکنه آپ شه ...

95.4.14پونزده سالو نیمه میباشم..متولد 79.9.6

باید قانونا همکلاس کلاس دهمی ها بشم امسال ولی خدا رم کرد بزور یه سال رو جهشیخوندم از کلاس شیش در رفتم - _ -

یه دوسال دیگه کنکور دارم سر همین هم اصن اصاب ندارم - _ -

خونمونم همون وریه که تا بادُ خاک میاد اول ما رو میگیره خفه میکنه بعد یکم گردشم میرسه واس شما

تا کمتر از یه ماه دیگه کوچ میکنیم اون وسطا.. ترک یارانُ وطنُ ..

بلاگفا آرشیو وبلاگمو چیز کرد

از خرداد نودُچهار اینجام

اینجا هم "هرچیزی"ممکنه بنویسم

فعلا بی قاعده م..

95.4.23